Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Poskytnuté každej fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“) v súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie o ochrane údajov“) a v súlade s § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

KADMEDIA s.r.o. je kreatívna produkčná spoločnosť zameraná na produkciu podujatí, online spotov a firemných videí a dokumentárnych filmov.

Cieľom spoločnosti je zabezpečenie spokojnosti s poskytovanými službami a vytváranie trvalých dobrých obchodných vzťahov.

Ochrana osobných údajov zákazníkov, klientov, zmluvných partnerov, ale aj, žiadateľov, oznamovateľov, členov kontrolných či iných orgánov a iných dotknutých osôb je pre spoločnosť veľmi dôležitá.

Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov sa priebežne analyzujú a zabezpečuje sa ich súlad s platnou legislatívou.

Na základe toho Vám touto cestou poskytujeme:

Informácie o prevádzkovateľovi informačných systémov

KADMEDIA s. r. o., Zadunajská cesta 1, 85101 Bratislava  Petržalka, IČO: 44112840

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 • Zadunajská cesta 1, 85101 Bratislava
 • info@amazingspace.sk
 • +421 907 426 591

Informácie o účeloch spracúvania osobných údajov

Spoločnosť získava zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje na – vedenie personálnej agendy, vedenie účtovníctva, správu registratúry, vybavovanie žiadosti, sťažností a podnetov, výkon kontrolných činností, zabezpečenie právnych a zmluvných vzťahov, nákup a predaj tovaru, poskytovanie služieb, zverejňovanie údajov ako aj ochranu osobných údajov.

Tento dokument obsahuje informácie o najčastejších druhoch a formách spracovania osobných údajov, najmä na internetových stránkach spoločnosti. Pri inom spracovaní osobných údajov poskytujeme informácie adresne výlučne dotknutým osobám, ktorých sa toto spracovanie týka, alebo v rámci podmienok jednotlivých služieb, alebo zmluvných vzťahov.

Poskytnuté osobné údaje využívame len na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasne, jednoznačne a konkrétne vymedzený v našom Zázname o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Na internetových stránkach spracúvame osobné údaje dotknutých osôb najmä pri prehliadaní a registrácii, komunikácií s dotknutými osobami, používaní kontaktných formulárov, používaní cookies, prihlásení k odberu služieb, zaslaní podnetov na reportáž alebo iných príspevkov, podieľaní sa dotknutej osoby na výrobe a natáčaní programov.

V zmysle čl. 6 ods.1 nariadenia o ochrane údajov, resp. § 13 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť spracúva osobné údaje na právnom základe kedy

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel pri evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov, zverejňovaní údajov na internetovej stránke, sociálnej sieti a v tlačených dokumentoch,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby pri evidencií subjektov všeobecných právnych a zmluvných vzťahov, objednávaní žiadateľov o služby, poskytovaní služieb, predaji tovaru, vybavovaní reklamácií.
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná pri vedení personálnych záznamov o dochádzke, odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne, vedení mzdovej agendy, spracovaní daňových priznaní, vyúčtovaní pracovných ciest, spracovaní účtovných dokladov, príjme a vydaji hotovostí, prijímaní a odosielaní listinných a elektronických zásielok, správe reg. strediska, výkone kontrolných alebo dozorných činností, vybavovaní žiadostí, podnetov a sťažností, poučeniach a školeniach osôb, uplatnení práv dotknutých osôb a evidencií bezpečnostných incidentov,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pri používaní kontaktov na pracovné účely, ponuke služieb a tovaru – marketingovej činnosti, propagácií spoločnosti a uplatnení práv a právnych nárokov.

Súhlas dotknutej osoby pri tom získavame bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre spoločnosť z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

Poskytovanie osobných údajov formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na kontaktné adresy spoločnosti.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb získaných od tretej strany sa spoločnosť vždy uistí, že dotknutá osoba dala tretej strane súhlas s prenosom (sprostredkovaním) týchto osobných údajov pre daný účel a že takýto prenos a spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba legitímne očakávať.

Vo vzťahu k osobám mladším ako 16 rokov spoločnosť nezhromažďujeme ani nespracúvame osobné údaje takýchto fyzických osôb bez predchádzajúceho súhlasu zákonného zástupcu týchto osôb.

Oprávneným záujmom spoločnosti je najmä používanie kontaktov na pracovné účely, informovanie o činnosti a propagácia, skvalitňovanie služieb, ale aj zisťovanie názorov, podnetov a pripomienok dotknutých osôb a uplatnenia práv a právnych nárokov.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov na účely plnenia zmluvných povinností, či napĺňania zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu na možné následky neposkytnutia osobných údajov!

Informácie o kategóriách a rozsahu osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spoločnosť spracúva sú pre potreby informovania dotknutých osôb rozdelené na bežné osobné údaje a osobitnú kategóriu osobných údajov.

Bežnými osobnými údajmi sú identifikačné, lokalizačné, kontaktné, pracovné, zmluvné, rodinné, platobné, vzdelanostné, kvalifikačné, dôchodkové, majetkové, prístupové, komunikačné, bezpečnostné, alebo iné údaje na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktorých spracúvanie je vymedzené v čl. 6 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov a § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Údajmi spracúvanými na internetových stránkach sú také, ktoré zahŕňajú prístup a činnosť na internetových stránkach, najmä časť IP adresy, informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému, dátum a čas prístupu, rozsah a obsah návštevy, odoslaný objem dát. Tieto údaje využívame najmä na zvyšovanie kvality prístupu a obsahu, ako aj na zaistenie bezpečnosti internetových stránok alebo pre účely zobrazenia relevantnej reklamy v prehliadači.

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu, ktorý je stanovený osobitnými všeobecne platnými právnymi predpismi, alebo súhlasom dotknutej osoby. Pri tom berie ohľad na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká a prijímanie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom.

Pre kvalitnú a spoľahlivú ochranu spracúvaných osobných údajov má spoločnosť zavedenú štandardnú aj špecificky navrhnutú ochranu, ktorá poskytuje primerané záruky bezpečnosti spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v našich informačných systémoch je vykonávané automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Poskytovanie a zverejňovanie, nie je vykonávané okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného oprávneného orgánu, alebo pri uplatňovaní zmluvných povinností, našich oprávnených záujmov a na základe súhlasu dotknutej osoby.

Sprostredkovanie a výber sprostredkovateľov sa realizuje okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej pripravenosti na spracúvanie osobných údajov, pričom tieto subjekty sú zmluvne zaviazané povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo všetky zákonné požiadavky.

Identifikačné údaje subjektov, ktoré pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje ako aj subjektov pre ktoré spoločnosť spracúva osobné údaje sú uvedené v zázname o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a zázname o kategóriách spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa nevykonáva.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nie je realizované.

Uchovávanie osobných údajov je v podmienkach spoločnosti zabezpečené podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje sú uchovávané len na nevyhnutnú dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecne platných premlčacích dôb.

Informácie o právach dotknutej osoby

Nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov garantujú dotknutým osobám

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. V prípade priameho marketingu máte vždy právo namietať spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak máte za to, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, alebo k porušeniu nariadenia o ochrane údajov, alebo zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu na ochranu osobných údajov SR. Vzor návrhu je uverejnený na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk.

Na akékoľvek podnety a otázky v súvislostí so spracúvaním Vašich osobných údajov sú Vám k dispozícií naši pracovníci na uvedených kontaktoch a v administratívnych priestoroch spoločnosti.

Dokumenty k uplatneniu práv dotknutých osôb